Vedtægter

Love for Ølstykke Badminton Club.

§1.

Klubbens navn er Ølstykke Badminton Club (Ø.B.C.), stiftet den 19. oktober 1955 med hjemsted i Ølstykke, og dens formål er at fremme badmintonspillet i Ølstykke.

§ 2.

Som medlem kan optages enhver person efter fremsat opfordring. Dog kan bestyrelsen nægte optagelse, hvis særlige grunde taler derfor.

§ 3.

Medlemmerne er foruden klubbens love underkastet de af bestyrelse og spilleudvalg udfærdigede bestemmelser og regler.

§ 4.

Klubben ledes af en bestyrelse på mindst 5 personer, som vælges på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen vælges for en toårig periode, dog således at ca. halvdelen er skiftevis på valg hvert år, første gang efter lodtrækning. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 5 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen skal føre protokol over sine møder.

§ 5.

Klubbens ordinære generalforsamling afholdes i maj måned, og skal indkaldes med 21 dages varsel på foreningens hjemmeside og ved opslag i klub samt klublokaler. Hvis klubben har et obligatorisk medlemsblad skal generalforsamlingen varsles gennem dette.

Forslag der ønskes behandlet ved den ordinære generalforsamling må indsendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen.

Klubbens regnskaber og indkomne forslag kan downloades/udskrives fra foreningens hjemmeside 8 dage før generalforsamlingen.

§ 6.

Bestyrelsen kan, når den finder det fornødent, indvarsle til ekstraordinær generalforsamling, ligesom en sådan skal indvarsles på forlangende af mindst 50 aktive medlemmer

Ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles med 14 dages skriftlig varsel, senest en måned efter modtagelsen af det af medlemmerne fremsatte forlangende.

Medlemmerne har fra deres fyldte 16 år stemmeret, hvis den pågældende er gyldigt medlem, når generalforsamlingen afholdes.

Stemmeretten kan udøves enten ved personlig nærværelse eller ved skriftlig fuldmagt, dog kun en fuldmagt pr. medlem.

Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til det fremmødte antal. Beslutningen tages ved simpelt stemmeflertal. Heraf dog undtaget beslutningen om lovændringer, hvortil kræves 3/4 af de fremmødte medlemmers stemmer.

Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle klubbens anliggender.

Bestyrelsen skal drage omsorg for at der affattes referat af generalforsamlingen. 

§ 7.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

l) Valg af dirigent og 2 stemmetællere .

2) Formanden aflægger beretning for det forløbne år.

3) Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. a) Budget forelægges til orientering

4) Behandling af indkomne forslag

5) Valg af bestyrelse - jf § 4.

a) Valg af formand. Lige

b) Valg af næstformand. Ulige

c) Valg af kasserer. Ulige

d) Valg af sekretær. Lige

e) Valg af bestyrelsesmedlem - Sponsorer Lige

f) Valg af bestyrelsesmedlem - Kiosk Lige

g) Valg af bestyrelsesmedlem - ØBC nyt og kommunikation Ulige

h) Valg af formand for seniorspilleudvalget (SSU) Ulige

i) Valg af formand for ungdomsspilleudvalget (USU) Lige

j) Valg af formand for veteranspilleudvalget (VETU) Ulige

k) Valg af formand for motionistspilleudvalget (MSU) Lige

I) Valg af formand for husmorspilleudvalg (HSU) Ulige

6) Valg af udvalgsmedlemmer, som vælges for et år

7) Valg af 2 revisorer, samt 1 revisorsuppleant, som alle vælges for et år.

8) Eventuelt.

9) Dirigenten skal godkende den på generalforsamlingen førte protokol, samt underskrive denne.

På generalforsamlingen vælges endvidere diverse suppleanter.

På lige år vælges formand, sekretær, bestyrelsesmedlem - Sponsorer, bestyrelsesmedlem - Kiosk, USU-formand og

MSU- formand, mens kasserer, næstformand, bestyrelsesmedlem ØBC nyt og kommunikation, SSU-formand, VETUformand og HSU-formand vælges på ulige år. 

§ 8.

Har et medlem betalt kontingent for en sæson kan man ikke ved udmeldelse, fraflytning eller lignende forvente tilbagebetaling af kontingent. Herfra undtages dog medlemmer der ekskluderes af klubben.

Medlemmer der mener at have særlige tilfælde kan indsende ansøgning om tilbagebetaling til bestyrelsen.

Medlemmer optages under følgende kategorier:

a) Seniorer

b) Ungdom

c) Veteraner

d) Motionister

e) Husmødre

f) Passive medlemmer

Tildeling af baner bestemmes af bestyrelsen.

Ved optagelse i klubben modtages et eksemplar af klubbens love og ordensreglement.

Bestyrelsen kan i samråd med spilleudvalgene suspendere de tildelte banetimer til brug for konkurrence og lignende.

Meddelelse herom skal være opslået på spillestederne mindst 10 dage før. Der vil, så vidt det er muligt, blive givet kompensation for den tabte spilletid.

§ 9.

Under særlige omstændigheder kan bestyrelsen efter høring idømme et medlem karantæne eller ekskludere et medlem. I sidstnævnte tilfælde kan medlemmet forlange sin sag optaget til behandling på førstkommende generalforsamling, hvor vedkommende har ret til selv at være til stede.

Bestyrelsen kan slette et medlem der er i restance med kontingent udover en måned, for så vidt der ikke er indgået anden aftale.

§ 10.

Klubbens opløsning kan ske efter to på hinanden følgende generalforsamlinger og kun såfremt 3/4 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for opløsningen.

Forinden tages der beslutning om klubbens eventuelle formue og øvrige ejendele.

§11.

Klubbens kantinedrift er en service for klubbens medlemmer og gæster.

Kantinedriften skal finde sted efter sunde forretningsmæssige principper og varetages af et kantineudvalg.

Kantineudvalgets medlemmer er ØBC’s formand, næstformand og kasserer.

Kantinebestyreren, som skal være medlem af klubben, udpeges af ØBC’s bestyrelse.

§ 12.

Regnskabsperioden er fra 1. april til 31. marts.

Alle indtægts- og udgiftsbilag skal påtegnes af to bestyrelsesmedlemmer.

Interne bilag skal påtegnes af udvalgsformanden og kassereren.

Beløb, der ikke er nødvendige for foreningens daglige drift, skal indsættes på bank- eller sparekassekonti lydende på foreningens navn .

§ 13.

Revisorerne reviderer forud for generalforsamlingen det af bestyrelsen godkendte regnskab. I regnskabsperioden foretages mindst et uanmeldt kasseeftersyn.

§ 14.

Medlemmerne er underkastet Dansk Idrætsforbunds bestemmelser.

§ 15.

ØBC er medlem af Egedal Idræts Fællesskab (EIF) hvis love medlemmerne skal overholde. Blandt bestyrelsen vælges en delegeret, der sammen med formanden eller dennes stedfortræder deltager i EIF’s repræsentantskabsmøde der afholdes i marts. Udmeldelse af EIF kan ske med 2 måneders varsel jf § 3 stk. 5 i EIF’s vedtægter.

§ 16.

Sekretæren skal efter generalforsamlingen give meddelelse om valgene og evt. lovændringer til EIF’s hovedbestyrelse. 

§ 17.

Spørgsmål der ikke er omfattet af klubbens love afgøres af bestyrelsen, jf dog § 6. 

§ 18.

Æresmedlemmer udnævnes efter bestyrelsens skøn og er kontingentfri.

Vedtaget på ØBC’s generalforsamling den 30. april 2001.


Æresmedlemmer:

Erik Pedersen 1978

Poul Bech 1978

Kai Jensen 1989

Otto Fredskilde 1998

Søren Søby 2022